ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เข้าชม 21 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย (เข้าชม 49 ครั้ง)
ใบรับแจ้งขุดดินและถมดิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (เข้าชม 58 ครั้ง)
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (เข้าชม 43 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เข้าชม 16 ครั้ง)
กิจกรรม "รณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2560" (เข้าชม 68 ครั้ง)
ประกาศให้เจ้าของที่ิดินยื่นแบบแสดงรายการที่ิดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท (เข้าชม 23 ครั้ง)
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (เข้าชม 49 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ สมัยสามัญประจำปี สมั (เข้าชม 56 ครั้ง)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) (เข้าชม 53 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้ (เข้าชม 14 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้ (เข้าชม 58 ครั้ง)
แผนเจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) (เข้าชม 9 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (เข้าชม 73 ครั้ง)
ประกาศปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3 ตำบลเว (เข้าชม 59 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ท (เข้าชม 58 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางงานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้า (เข้าชม 76 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลางงานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้า (เข้าชม 71 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 (เข้าชม 57 ครั้ง)
รายงานการส่งแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เข้าชม 13 ครั้ง)
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง(คนพิการ) (เข้าชม 70 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่  https://ww
โครงการอบรมให้ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (เข้าชม 67 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่  https://ww
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง (เข้าชม 84 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่https://www.faceb
กิจกรรมวันเทิดพระคุณแม่ ประจำปี 2560 (เข้าชม 74 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่  https://ww
การสนับสนุนงานวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชน (เข้าชม 65 ครั้ง)
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยา
กิจกรรมทั้งหมด

  โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเ.. 118
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์.. 141
  อยากทราบรายละเอียดโครงก.. 98
  เครื่องพิมพ์เช็ค.. 115
  ทัวร์เชียงราย รถตู้นำเที.. 143
  รับซื้อเพชร รับซื้อนาฬิก..   670
  บริการรถตู้ท่องเที่ยว สั..   196
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปร.. 174
  โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่.. 1389
  ขออนุญาตแจ้งเรื่องการปร.. 213
 
ดร.สันติ์ ศรียา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเหนือ
นางธัญญรัตน์ ศิรินาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประเสริฐ ชุ่มมะโน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสฐิรพงษ์ เครือวงค์
รองนายกเทศมนตรี
นายสมเดช สมณะ
รองนายกเทศมนตรี
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 เชียงรายช้อปปิ้ง
 พระตำหนักดอยตุง
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 รถเช่าเชียงราย
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
 อบต.แม่ข้าวต้ม
 เทศบาลตำบลบ้านดู่
 เทศบาลตำบลเวียงชัย
 เทศบาลศิริเวียงชัย
 เทศบาลตำบลเมืองชุม
 เทศบาลตำบลดอนศิลา
 อบต.ผางาม
 อบต.แม่เปา
 อบต.ธารทอง
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 สายด่วนเบอร์โทรฉุกเฉิน
 อาเซียน
 วิเคราะห์ชื่อ
 รับซื้อเพชร
 อาณาจักรล้านนา
 กรมจัดหางาน
เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119
ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย