ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ อบต.เวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเห (เข้าชม 4 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน (เข้าชม 21 ครั้ง)
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ปี2561 (เข้าชม 31 ครั้ง)
รายงานงบทดลองรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (เข้าชม 35 ครั้ง)
ประกาศผลผุ้ได้รับการคัเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหร (เข้าชม 33 ครั้ง)
รายงานงบทดลองรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (เข้าชม 49 ครั้ง)
แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ทราบ!!! โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเก (เข้าชม 48 ครั้ง)
รายงานงบทดลองรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2561 (เข้าชม 77 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ สมัยสามัญประจำปี สมั (เข้าชม 99 ครั้ง)
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (2) (เข้าชม 208 ครั้ง)
ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (เข้าชม 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบ (เข้าชม 41 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) (เข้าชม 43 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปล (เข้าชม 49 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ตรา (เข้าชม 38 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ตรา (เข้าชม 26 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ตรา (เข้าชม 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ศพด.ทต.เวียงเหนือ เดือน มิถุนายน (เข้าชม 48 ครั้ง)
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ทต.เวียงเหนือ เดือน มิถุนายน 2561 (เข้าชม 48 ครั้ง)
ประาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานสอนผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (เข้าชม 26 ครั้ง)
พิธีไหว้ครูวิทยาลัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (เข้าชม 14 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ https://
กิจกรรมสานสุขครอบครัวหัวใจรักษ์โลก (เข้าชม 8 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ https://www.face
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเวียงเหนือ (เข้าชม 8 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ https://www.face
ประเพณีสงกรานต์ 2561 (เข้าชม 8 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ https://www.face
งานลานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (เข้าชม 11 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่   https://
กิจกรรมทั้งหมด

คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ไม่พบข้อมูลกระทู้
 
ดร.สันติ์ ศรียา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเหนือ
นางธัญญรัตน์ ศิรินาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประเสริฐ ชุ่มมะโน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสฐิรพงษ์ เครือวงค์
รองนายกเทศมนตรี
นายสมเดช สมณะ
รองนายกเทศมนตรี
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 เชียงรายช้อปปิ้ง
 พระตำหนักดอยตุง
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 รถเช่าเชียงราย
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
 อบต.แม่ข้าวต้ม
 เทศบาลตำบลบ้านดู่
 เทศบาลตำบลเวียงชัย
 เทศบาลศิริเวียงชัย
 เทศบาลตำบลเมืองชุม
 เทศบาลตำบลดอนศิลา
 อบต.ผางาม
 อบต.แม่เปา
 อบต.ธารทอง
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 สายด่วนเบอร์โทรฉุกเฉิน
 อาเซียน
 วิเคราะห์ชื่อ
 รับซื้อเพชร
 อาณาจักรล้านนา
 กรมจัดหางาน
เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119
ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย