ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ อบต.เวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
หมวดหมู่ดาวน์โหลด
สำนักปลัด
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01) Adobe Acrobat Document 463.88 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ Adobe Acrobat Document 149.27 KB ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ Adobe Acrobat Document 94.29 KB ดาวน์โหลด 328 ครั้ง
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ประเภทยากจน) Adobe Acrobat Document 130.83 KB ดาวน์โหลด 376 ครั้ง
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ประเภทคนพิการ) Adobe Acrobat Document 124.75 KB ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document 169.3 KB ดาวน์โหลด 5283 ครั้ง
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ประเภทผู้ติดเชื้อ) Adobe Acrobat Document 128.34 KB ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document 171.38 KB ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document 189.87 KB ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Unkown Document 280.31 KB ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document 211.6 KB ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับองค์ความรู้โรงเรียนชาวนา1 Adobe Acrobat Document 540.18 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับองค์ความรู้โรงเรียนชาวนา2 Adobe Acrobat Document 3.24 MB ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
หนังสือมอบอำนาจ ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 JPEG Image 101.85 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (แบบ ดร.02) Adobe Acrobat Document 92.93 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

กองช่าง
แบบฟอร์มการขออนุญาตปลูกสร้างบ้านในเขตผังเมืองรวมชุมชนเวียงชัย Adobe Acrobat Document 184.48 KB ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
แบบฟอร์มการขออนุญาตขุดดิน Adobe Acrobat Document 97.39 KB ดาวน์โหลด 61 ครั้ง

กองการศึกษา

กองคลัง
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบคำร้องของงานทะเบีนพาณิชย์ Adobe Acrobat Document 180.04 KB ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ - หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ Word Document 25.5 KB ดาวน์โหลด 32390 ครั้ง
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ Adobe Acrobat Document 255.77 KB ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ - หนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document 186.35 KB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการ Word Document 34.5 KB ดาวน์โหลด 4438 ครั้ง
แบบคำขอรับใบอนุญาต และ แบบคำขอต่อใบอนุญาต Word Document 59 KB ดาวน์โหลด 1889 ครั้ง
ภาษีบำรุงท้องที่ (แบบ ภบท. 8 ก แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรื Word Document 26.5 KB ดาวน์โหลด 325 ครั้ง
ภาษีบำรุงท้องที่ แบบ ภบท. 8 แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินสำหรับเสียภาษี Word Document 28.5 KB ดาวน์โหลด 259 ครั้ง
คำร้องขอถอนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลด 74 ครั้ง

การป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 2558 - 2560 Adobe Acrobat Document 328.08 KB ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ Adobe Acrobat Document 376.35 KB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มป้องกันการทุจริตฯ Adobe Acrobat Document 1.17 MB ดาวน์โหลด 262 ครั้ง
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Adobe Acrobat Document 541.32 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119