ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 เทศบัญญัติตำบลเวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เข้าชม 1 ครั้ง)
แจ้งกำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ (เข้าชม 3 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (เข้าชม 3 ครั้ง)
รายงานงบทดลองรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561 (เข้าชม 10 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย (เข้าชม 120 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย (เข้าชม 98 ครั้ง)
แจ้งการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร (เข้าชม 15 ครั้ง)
เส้นทางศักดิ์สิทธิ์พิชิต 9 วัด (เข้าชม 15 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาสผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรร (เข้าชม 96 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ (เข้าชม 50 ครั้ง)
ประกาศผุ้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรั (เข้าชม 11 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด (เข้าชม 13 ครั้ง)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (เข้าชม 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (เข้าชม 13 ครั้ง)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เข้าชม 12 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้ (เข้าชม 12 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้ (เข้าชม 17 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้ (เข้าชม 15 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้ (เข้าชม 19 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้ (เข้าชม 18 ครั้ง)
กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย (เข้าชม 51 ครั้ง)
ระหว่าง วันที่ 17 กรกฎาคม - 18 กันยายน 2561

<
โครงการอบรมให้ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (เข้าชม 40 ครั้ง)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเวียงเหนือได้ด
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ฯ (เข้าชม 41 ครั้ง)
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบ
โครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนตำบลเวียงเหนือ (เข้าชม 88 ครั้ง)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  2561  คณะผู้บริหารท้องถิ่น ส
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เข้าชม 46 ครั้ง)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
กิจกรรมทั้งหมด

คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

  รับผลิตอาหารเสริม รับผลิ.. 19
  รถเช่าเชียงราย ราคาถูก ไ.. 41
 
ดร.สันติ์ ศรียา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเหนือ
นางธัญญรัตน์ ศิรินาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประเสริฐ ชุ่มมะโน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสฐิรพงษ์ เครือวงค์
รองนายกเทศมนตรี
นายสมเดช สมณะ
รองนายกเทศมนตรี
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 เชียงรายช้อปปิ้ง
 พระตำหนักดอยตุง
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 รถเช่าเชียงราย
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
 อบต.แม่ข้าวต้ม
 เทศบาลตำบลบ้านดู่
 เทศบาลตำบลเวียงชัย
 เทศบาลศิริเวียงชัย
 เทศบาลตำบลเมืองชุม
 เทศบาลตำบลดอนศิลา
 อบต.ผางาม
 อบต.แม่เปา
 อบต.ธารทอง
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 สายด่วนเบอร์โทรฉุกเฉิน
 อาเซียน
 วิเคราะห์ชื่อ
 รับซื้อเพชร
 อาณาจักรล้านนา
 กรมจัดหางาน
เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119
ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย